okl 2021 07


okl 2021 06

 

Ponad połowa Polaków (56%) deklaruje, że pije alkohol okazjonalnie, mniej niż co dziesiąty badany spożywa go często (8%), a co trzeci unika okazji do picia alkoholu lub w ogóle nie bierze go do ust (34%). Przy czym to kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni w ogóle nie sięgają po alkohol. Wśród panów odsetek abstynentów wynosi 10%, podczas gdy wśród przedstawicielek płci pięknej 21%. Spośród grup wiekowych alkohol najczęściej piją badani w wieku 25-34 lata: tylko 7% z nich jest abstynentami, 65% sięga po alkohol okazjonalnie, a 9% – często. Najwyższy odsetek pijących kobiet notujemy w grupie wiekowej 25-34 lata (93%), a najmniejszy wśród pań mających 65 lat i więcej (63%). Tymczasem wśród mężczyzn najczęściej po alkohol sięgają badani w wieku 45-54 lata (99%), a najrzadziej powyżej 65 roku życia (83%). Warto również zauważyć, że obecnie mężczyźni w wieku 18-24 lat piją mniej niż ich równolatkowie sprzed 9 lat.

W przypadku kobiet trend jest odwrotny. Spośród grup zawodowych stosunkowo najczęściej po alkohol sięgają robotnicy niewykwalifikowani, bezrobotni oraz pracujący na własny rachunek, natomiast istotnie rzadziej niż pozostali – pracownicy administracyjno-biurowi, renciści i gospodynie domowe. Na postawę wobec spożywania alkoholu wpływa też orientacja światopoglądowa. Osoby identyfikujące się z lewicą chętniej przyznają, iż piją często (13%), a tylko 8% z nich jest całkowitymi abstynentami, podczas gdy wśród badanych o poglądach prawicowych deklarujących częste picie jest o połowę mniej (6%), a 17% deklaruje, że nigdy nie biorą alkoholu do ust.

Piwo na pierwszym miejscu
Najczęściej spożywanym alkoholem w Polsce jest piwo. Wybiera je 39% osób, które nie rezygnują z napojów procentowych. Na drugim miejscu znajduje się wino (25%), a na trzecim – wódka (16%). Odsetek osób najchętniej wybierających wino rośnie, ale największy wzrost i tak dotyczy alkoholi wysokogatunkowych, np. koniaku, whisky – obecnie 11% pijących alkohol deklaruje, że najczęściej sięga po kieliszek z tego typu trunkiem.
Większość mężczyzn najczęściej wybiera po piwo (56%), natomiast wśród kobiet na pierwszym miejscu znajduje się wino (45%). Co ciekawe, alkohol wysokogatunkowy, np. koniak czy whisky, jest najchętniej wybierany przez 11% zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Piwo zdecydowanie deklasuje pozostałe trunki w najmłodszej grupie badanych (18-24 lata), w której 63% respondentów najczęściej sięga po ten alkohol. W kolejnym przedziale wiekowym (25-34 lata) piwo jest wybierane znacznie rzadziej (39%), a na kolejnym miejscu plasuje się wino (31%). Wśród osób powyżej 45 roku życia mniej więcej co trzeci badany deklaruje, że najczęściej wybiera piwo, ponadto rośnie spożycie wódki – 22% ankietowanych w wieku 55-64 lata i 26% powyżej 65 roku życia.
Spośród grup zawodowych po wódkę najczęściej sięgają robotnicy wykwalifikowani (24%) i niewykwalifikowani (22%), emeryci (25%) oraz renciści (26%). Alkohole wysokogatunkowe (koniak i whisky) najczęściej piją pracujący na własny rachunek (25%), zaś 48% wśród pracowników administracyjno-biurowych i 54% gospodyń domowych najczęściej pije wino.

cbos 1

Częstotliwość spożycia
Przynajmniej raz w tygodniu po piwo sięga 25% respondentów (nieodrzucających alkoholu), a kolejne 30% pije je raz lub kilka razy w miesiącu. Tylko 19% ankietowanych w ogóle nie pija tego rodzaju alkoholu. Do spożywania wina przynajmniej raz w tygodniu przyznaje się 3% osób, które nie są abstynentami. 26% badanych pije wino raz lub kilka razy w miesiącu, a 36% sięga po nie kilka razy w roku (36%). Niewiele mniejszy jest odsetek tych, którzy w ogóle nie piją wina (31%). Wódkę przynajmniej raz w tygodniu pije 2% respondentów, 22% przyznaje się do picia wódki co najmniej raz w miesiącu, a 39% kilka razy w roku. Odsetek osób, które w ogóle nie piją wódki, wynosi 29%. 52% ankietowanych pijących jakikolwiek alkohol wcale nie spożywa koniaku czy whisky. Wśród tych, którzy po nie sięgają, najczęściej jest to raz lub kilka razy w roku (28%), a w drugiej kolejności – raz lub kilka razy w miesiącu (11%). Jeden na stu badanych deklaruje picie alkoholi wysokogatunkowych przynajmniej raz w tygodniu. Nieco częściej spożywane są piwa smakowe, radlery i cydry – 3% ankietowanych deklaruje, że pije je raz w tygodniu lub częściej, kolejne 15% – przynajmniej raz w miesiącu, a 22% – raz lub kilka razy w roku. Prawie 57% Polaków niebędących abstynentami wcale nie sięga po tego typu napoje alkoholowe.
Aż 68% badanych odrzuca w ogóle wódki smakowe. Ci, którzy je piją, najczęściej robią to kilka razy w roku (19%) lub rzadziej (8%). Jedynie 4% deklaruje, że pije wódkę smakową raz w miesiącu lub częściej. Do spożywania alkoholi wysokoprocentowych w małych butelkach – tzw. małpkach – przyznaje się 9% ankietowanych zaznaczając, że zdarza się to robić raz lub kilka razy w roku (4%) lub rzadziej (2%). Tylko 2% respondentów, którzy nie są abstynentami, odpowiedziało, że pije wódkę z małych butelek przynajmniej raz w miesiącu. Drinki lub koktajle alkoholowe zdarza się pić 44% osób spożywających jakikolwiek alkohol. Najczęstszą wybieraną odpowiedzią jest „raz lub kilka razy w roku” (28% badanych). 1% deklaruje, że pije drinki lub koktajle alkoholowe raz w tygodniu lub częściej.

Jeden woli wino, a drugi whisky
Piwo przynajmniej raz w tygodniu znacznie częściej wybierają mężczyźni (43%) niż kobiety (7%).
Spośród grup zawodowych największe odsetki wskazań na odpowiedź „przynajmniej raz w tygodniu” notujemy wśród robotników niewykwalifikowanych (52%) i wykwalifikowanych (44%), a najmniejsze – wśród pracowników administracyjno-biurowych (14%) i gospodyń domowych (5%). Po wino częściej niż pozostali sięgają mieszkańcy ponad półmilionowych miast (37% z nich przynajmniej raz w miesiącu), osoby z wykształceniem wyższym (45%), a także najlepiej sytuowani (41% badanych o dochodach per capita przekraczających 3 tys. zł). Spośród grup zawodowych wino relatywnie częściej piją przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem (47%), pracownicy administracyjno-biurowi (45%) oraz pracownicy usług (46%); najrzadziej zaś rolnicy (12%) i renciści (8%). Spożywanie co najmniej raz w miesiącu wódki jest częstsze niż w pozostałych grupach wśród robotników (47-50%) i rolników (45%). Dodatkowo deklarują je w większym stopniu młodzi badani (31% osób w wieku 18-24 lata) i w średnim wieku (29% osób w wieku 35-54 lata) niż osoby najstarsze (18% respondentów powyżej 65 roku życia). Alkohol wysokogatunkowy, np. koniak czy whisky, jest domeną ludzi pracujących na własny rachunek – 36% osób w tej grupie pijących jakikolwiek alkohol sięga po trunki wysokogatunkowe przynajmniej raz w miesiącu. Częstość ich picia rośnie wraz z wielkością miejsca zamieszkania badanych – tylko 8% mieszkańców wsi sięga po alkohole wysokogatunkowe przynajmniej raz w miesiącu, a w miastach liczących ponad 500 tys. ludności ten odsetek jest trzy razy wyższy (24%). Istotnie częściej niż pozostali piją je także badani o najwyższych dochodach na osobę w gospodarstwie domowym. Piwa smakowe, radlery lub cydry piją relatywnie najczęściej młodzi ankietowani – co trzecia osoba w wieku 18-34 lata sięga po nie raz w miesiącu lub częściej. Spośród grup zawodowych są to przede wszystkim przedstawiciele średniego personelu, techników (44%) i pracownicy usług (34%), a ponadto uczniowie i studenci (33%). Najrzadziej piwa smakowe, radlery i cydry spożywają badani powyżej 55 roku życia oraz emeryci. Wódkę smakową piją relatywnie najczęściej młodzi badani (12% osób w wieku 18-34 lata sięga po nią raz w miesiącu lub częściej) i robotnicy niewykwalifikowani (12%). Najrzadziej zaś sięgają po nią osoby powyżej 65 roku życia (79% z nich wcale) oraz gospodynie domowe (80%) i rolnicy (79%). Do konsumpcji alkoholi wysokoprocentowych w butelkach o małych pojemnościach (tzw. małpkach) przyznają się częściej mężczyźni niż kobiety, osoby między 18 a 24 rokiem życia oraz robotnicy. Wśród bezrobotnych, emerytów, gospodyń domowych i badanych praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu deklarowany odsetek sięgających po tzw. małpki jest znikomy (do 3%). Ostatni badany rodzaj alkoholu – drinki i koktajle alkoholowe relatywnie najczęściej spożywane są przez pracowników usług (26% z nich pije je raz w miesiącu lub częściej), robotników niewykwalifikowanych (24%) oraz najmłodszych ankietowanych (19% osób w wieku 18-24 lata). Najrzadziej zaś sięgają po nie emeryci, renciści, badani powyżej 65 roku życia oraz uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu.

Miejsce i towarzystwo czynią konsumenta
74% osób, którym zdarza się pić jakikolwiek alkohol, najczęściej spożywają go w mieszkaniu. Dużo rzadziej jest to pub, bar (9%) lub restauracja (8%). Picie alkoholu najczęściej na wolnym powietrzu deklaruje obecnie 4% ankietowanych, którzy nie są abstynentami, a 5% wskazuje jeszcze inne miejsca.
Spożywanie alkoholu w mieszkaniu relatywnie częściej niż pozostali deklarują najstarsi badani (90% osób pijących alkohol w wieku 65 lat i więcej), rolnicy (95%), emeryci (90%) oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (88%). Pub lub bar jest miejscem najczęstszego spożywania alkoholu przez więcej niż co trzeciego ucznia lub studenta (34%) oraz więcej niż co piątego mieszkańca ponad półmilionowego miasta (22%). Spośród grup zawodowych najczęściej odpowiedź tę wybierają pracownicy administracyjno-biurowi (21%). Głównie w restauracji alkohol spożywają częściej niż pozostali badani o najwyższych dochodach na osobę w gospodarstwie domowym (15%), przedstawiciele średniego personelu, techników (21%) oraz kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (14%). Na wolnym powietrzu najczęściej spożywają alkohol młodzi (10% osób pijących alkohol w wieku 18-24 lata) i bezrobotni (21%). 49% badanych, którzy nie są abstynentami, spożywa alkohol ze znajomymi, a 48% z rodziną. Samotne spożycie zadeklarowało 4% badanych.
Zdecydowanie częściej z rodziną niż ze znajomymi alkohol spożywają rolnicy (77%), osoby powyżej 65 roku życia (73%) i emeryci (72%). Wraz ze spadkiem częstości udziału w praktykach religijnych rośnie odsetek osób pijących alkohol z przyjaciółmi kosztem odpowiedzi „z rodziną”. Stosunkowo najczęściej ze znajomymi alkohol spożywają uczniowie i studenci (90%), najmłodsi badani (86%) oraz osoby w wieku 35-44 lata (67%), robotnicy niewykwalifikowani (66%) oraz średni personel i technicy (66%).
54% Polaków niebędących abstynentami jest przekonana, że pije bardzo mało, a 44% „w normie”. Tylko 1% badanych uważa, iż spożywa za dużo alkoholu lub nie potrafi wybrać jednej odpowiedzi. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni twierdzą, że piją bardzo mało (69% wobec 39%).

Rynki Alkoholowe 1/2020

temat 07


degustacja banner